องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน,รักษาราชการแทน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 283 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]39
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 284 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2566 ]40
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 285 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 ต.ค. 2566 ]38
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 286 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 ต.ค. 2566 ]35
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 287 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ต.ค. 2566 ]36
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 288 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]38
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 289 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 ต.ค. 2566 ]46
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 290/2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]39
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 291 / 2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง [ 2 ต.ค. 2566 ]37
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 292 / 2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง [ 2 ต.ค. 2566 ]34
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 293 / 2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ต.ค. 2566 ]36
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 294 / 2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 ต.ค. 2566 ]37
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 295 /2566 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสวัสดิการสังคม [ 2 ต.ค. 2566 ]36
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 296/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]39
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 94/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 10 เม.ย. 2566 ]51
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 8 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ม.ค. 2566 ]56
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 275 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]47
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 277 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 3 ต.ค. 2565 ]53
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 278 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ต.ค. 2565 ]53
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ที่ 279 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 3 ต.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2