องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสเตท สากุลรัตนะ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9973511
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวภุสญา ยุทธไชโย

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  080-8928783
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวญา ยุทธไชโย

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  080-8928783
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 098-4945659
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  081-2666390
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวภุสญา ยุทธไชโย

  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 080-8928783
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
  ชื่อ +

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  081-2666390
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ

  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  085-6828149
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +   098-4945659
  อีเมล์ + admin@kohmanow.go.th