องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 

อาชีพ

 

          ประชากรส่วนมากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  ประกอบอาชีพการเกษตร           เป็นรายได้หลัก  ส่วนมาก ปลูกข้าว   ปลูกพริก   ทำไร่ข้าวโพด   อ้อย  มันสำปะหลัง    ฯลฯ

 
 
 
 
 

- รับจ้างทั่วไป   หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้าง ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน

  - การค้าขาย  เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  ขายของเบ็ดเตล็ด
 

- การปศุสัตว์   ประชากรบางส่วนเลี้ยง  กระบือ  โค  สุกร  เป็ด  ไก่  ฯลฯ ไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค   และก็ขายเป็นรายได้ของครอบครัว

 
     
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 

-     ธนาคารกองทุนหมู่บ้าน                  ๘        แห่ง

 

-     ปั้มน้ำมัน                                          -        แห่ง

 

-     โรงสี                                               ๒       แห่ง

 

-     ร้านค้า                                            ๓๔      แห่ง