องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป
 
  ที่ตั้ง
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตั้งอยู่บ้านบ้านป่ารวก  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร

 
  เนื้อที่  
            องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว มีเนื้อที่ประมาณ 63.502 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ 39,688.75 ไร่ และพื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
 
 
หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่ (ไร่)
เนื้อที่ (ตรม.)
 
 
1.
เกาะมะนาว
2,357.75
3.7724
 
 
2.
ป่ารวก
9,535
15.2544
 
 
3.
จอมแก้ว
6,693
10.8808
 
 
4.
โนนแปะ
4,328
6.9248
 
 
5.
หนองนายอู
4,488
7.1808
 
 
6.
โปร่งพัฒนา
6,756
10.8096
 
 
7.
เกาะแก้วศรีสุข
2,784
4.4644
 
 
8
เกาะไทรงาม
2,578
4.1248
 
 
  อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน

 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน และ อบต. บ้านเพชร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  
 
  เขตการปกครอง       รวม     8    หมู่บ้าน  คือ
  หมู่ที่ 1   บ้านเกาะมะนาว   ผู้ปกครอง นายดำรงค์เดช  มณีธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 2   บ้านป่ารวก ผู้ปกครอง นายชุมพล  เที่ยงธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 3   บ้านจอมแก้ว ผู้ปกครอง นายประทีป  ประทุมวงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 4  บ้านโนนแปะ ผู้ปกครอง นางสายฝน  กอสูงเนิน

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 5  บ้านหนองนายอู ผู้ปกครอง นายไกรสร  เสาวคนธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 6  บ้านโปร่งพัฒนา  ผู้ปกครอง นายลำพึง  กลิ่นศรีสุข กำนัน
 
  หมู่ที่ 7  บ้านเกาะแก้วศรีสุข ผู้ปกครอง วิโรจน์  หาญณรงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

 
  หมู่ที่ 8  บ้านเกาะไทรงาม ผู้ปกครอง นายวงเดือน  บทนอก

ผู้ใหญ่บ้าน

 
           
  จำนวนประชากร และหมู่บ้าน
  -   จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
 

-   จำนวนประชากรทั้งสิ้น   3,178  คน   แยกเป็นชาย   1,577  คน หญิง 1,601คน    จำนวนครัวเรือน 955 ครัวเรือน

  -   จำนวนประชากรหนาแน่นเฉลี่ย  50.44 คน /ตารางกิโลเมตร 
  โดยแยกประชากรตามหมู่บ้านได้ดังนี้
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
 
 
1.
เกาะมะนาว
126
208
215
423
 
 
2.
ป่ารวก
119
205
205
414
 
 
3.
จอมแก้ว
151
221
221
433
 
 
4.
โนนแปะ
113
217
217
455
 
 
5.
หนองนายอู
81
143
149
292
 
 
6.
โปร่งพัฒนา
114
218
167
385
 
 
7.
เกาะแก้วศรีสุข
85
150
173
323
 
 
8.
เกาะไทรงาม
80
144
145
289
 
 
  *** (ที่มา : ฝ่ายทะเบียนอำเภอบำเหน็จณรงค์  ข้อมูล  ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน  2563) ***
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้าน