องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
 
 
“ เกาะมะนาวน่าอยู่    
ชูคุณธรรม  
          นำชุมชนเข้มแข็ง   
 
 
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
          คุณภาพชีวิต
 
 
            ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”