องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
 
 

             เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับตำบลบ้านชวน แต่เมื่อปี พ.ศ.2530 ได้แยกออกมาเป็นตำบลเกาะมะนาว มีจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะนาว บ้านป่ารวก บ้านจอมแก้ว และบ้านโนนแปะ ปี พ.ศ.2531 ได้แยกหมู่บ้านใหม่จากบ้านเกาะมะนาว เป็นบ้านหนองนายอู และปี  พ.ศ.2532 แยกจากบ้านเกาะมะนาวเป็นบ้านโปร่งพัฒนา และเมื่อปี พ.ศ.2539 ได้ตั้งหมู่บ้านเกาะแก้วศรีสุข แยกจากบ้านจอมแก้ว ในปัจจุบันตำบลเกาะมะนาวมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน