องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
นักพัฒนาชุมชนฯ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 
 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
-ว่าง-
นางศรัญญา  ปวงขุนทด
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน