องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
-ว่าง-
 นางสาวนกแก้ว  งามสันเทียะ
นางนงนุช   เช็ดขุนทด
นักวิชาการศึกษา
 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
นางสาวกมลทิพย์ ศรีปทุมานุรักษ์
 
นางสาวพรรณภา  เปล่งศรี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 
ผู้ดูแลเด็ก