องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
กองคลัง

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวยุภาพร  สุขรัตนะทรัพย์

นางสาวยุภาพร  สุขรัตนะทรัพย์

นางทัศนีย์ พูนชัย

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุฯรักษาการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลจ.ประจำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี       

         นายจำรัส  เพชรดี นางสาวจิราพร  หาดขุนทด

            คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี