องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.


นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

จ.อ.กิตติศัพท์ จำวัน

นางสาวรินทร์รฐา เมธินบุณยวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง- นายนิรันดร์  ถึกขุนทด
นายสมโภชน์ นวลปะโค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนสวน
นายธีรศักดิ์  เปล่งศรี
นายสมโภชน์  แดดจันทึก
นายชาญชัย  ปลายชัยภูมิ
ยาม
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นางนิภา  ประทาย
-ว่าง-

แม่บ้าน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ