องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-8928783
นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-8928783
นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นายเงิน เทียวประสงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.098-4945659 โทร. 081-2666390 โทร.090-4179351


นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
นักพัฒนาชุมชนฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 081-2666390
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.085-6828149