องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 
 
นายทำนอง  อินทร์ชู
 
ประธานสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว
นายเอกชัย  แว่นเพชร นายวัชระพงษ์  อินทร์ชู
รองประธานสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว
เลขานุการสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว
นายบุญโลม  จุลนาค นายเอกชัย  แว่นเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 
นายวัชระพงษ์  อินทร์ชู
นางสาวรุ่งรัตน์  หนูอ่วม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นายสนอง  จิตจำนงค์
นายสมัคร  ผ่านอ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นายทำนอง  อินทร์ชู
นายเฉลิม  จุลนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8