องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ " RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน"กิจกรรมถังขยะเปียกในครัวเรือน


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะมะนาว บ้านป่ารวก บ้านจอมแก้ว บ้านโนนแปะ บ้านหนองนายอู บ้านโปร่งพัฒนา บ้านเกาะแก้วศรีสุข บ้านเกาะไทรงาม รวม 8 หมู่บ้านในตำบลเกาะมะนาวได้สำรวจข้อมูลการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน พร้อมกับรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้าน ในตำบลเกาะมะนาว
2024-07-17
2024-05-30
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-12
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-11
2024-02-20