องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
 
 
“ เกาะมะนาวน่าอยู่    
ชูคุณธรรม  
          นำชุมชนเข้มแข็ง   
 
 
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
          คุณภาพชีวิต
 
 
            ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ”