องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
นักพัฒนาชุมชนฯ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 
 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
จ.ส.อ.พรเทพ  ทิพย์ประทุม
นางศรัญญา  ปวงขุนทด
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ชำนาญงาน