องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

กองคลัง

นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวยุภาพร  สุขรัตนะทรัพย์

นางสาวยุภาพร  สุขรัตนะทรัพย์

นางทัศนีย์ พูนชัย

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุฯรักษาการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลจ.ประจำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจิราพร  หาดขุนทด


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี