องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

สำนักปลัด อบต.


นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
จ.อ.กิตติศัพท์ จำวัน
นางสาวรินทร์รฐา เมธินบุณยวัฒน์
นางสาวรินทร์รฐา เมธินบุณยวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลฯ รักษาการฯ


เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรันดร์  ถึกขุนทด
นายสมโภชน์ นวลปะโค
นายธีรศักดิ์  เปล่งศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนสวน
ยาม

 
นายสมโภชน์  แดดจันทึก
นายชาญชัย  ปลายชัยภูมิ
นางนิภา  ประทาย
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
แม่บ้าน