องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสนนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.094-3599362
นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-8928783
นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ
นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
โทร.098-4945659 ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.080-8928783 โทร.080-8928783

 

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวภุสญา ยุทธไชโย
นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รองปลัดอบต รักษาราชการแทน 
นักพัฒนาชุมชนฯรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-2666390
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.085-6828149