องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสนนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวเพ็ญนภา  ยุทธไชโย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวเพ็ญนภา ยุทธไชโย
นายชำนาญ อาบสุวรรณ์
      ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
นายช่างโยธาฯรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางปราณี  รุจีกุลรัตน์
นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบวรการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯรักษาราชการแทน
นักพัฒนาชุมชนฯรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม