องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554
Updated 2020, AUG 28

สมาชิกสภา อบต. 
 
นายศักดิ์ชาลี  นาคนิล
 
ประธานสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว

นายสุรกิจ แดดจันทึก

นางสาวศิริวรรณ แสนนอก
รองประธานสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว
 
 
เลขานุการสภา ฯ อบต.เกาะมะนาว
นายบุญโลุม  จุลนาค
นายชั้น  โกสุม
นางบุญหลาย เพชรจันทึก
นายเอกชัย  แว่นเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   นายสุคนธ์  อินทร์ชู
นายชัย  แบบจตุรัส
นายใย เถื่อนสันเทียะ
นายชลอ  สุระขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   

นายสนอง  จิตจำนงค์
นายสุรกิจ แดดจันทึก
นายสนอง  วาณิกบุตร
- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
- ว่าง - นายศักดิ์ชาลี  นาคนิล
นายเฉลิม จุลนาค
- ว่าง -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8