วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม/โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างตกแต่งรถแห่งเทียนพรรษา/โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง /โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างทำป้าย/โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์/โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม /โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง/โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม/โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม/โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ/โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง