องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัด
 
นายสุเทพ แก้วเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวศิริพร อยู่สำราญ
นางจุฑารัตน์ อินทร์นอก
จ่าเอกสราวุธ พละสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวรนุช ดีขุนทด
นางนิภารัตน์ จิตต์อ่อง
สิบโทภูวดล มาขุนทด
จนท.วิเคราะห์ ฯ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายวิเชียร ปัดภัย
นายสมโภชน์ นวลปะโค
เจ้าหน้าที่รักษาความปอดภัย
ภารโรง
 
นางหวย กลิ่นขุนทด
นายค่อนรุ่ง อินเสือ
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ