องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติและความเป็นมา
 
 
ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
 
 

             เดิมเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับตำบลบ้านชวน แต่เมื่อปี พ.ศ.2530 ได้แยกออกมาเป็นตำบลเกาะมะนาว มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะนาว บ้านป่ารวก บ้านจอมแก้ว และบ้านโนนแปะ ปี พ.ศ.2531 ได้แยกหมู่บ้านใหม่จากบ้านเกาะมะนาว เป็นบ้านหนองนายอ และปี      พ.ศ.2532 แยกจากบ้านเกาะมะนาวเป็นบ้านโปร่งพัฒนา และเมื่อปี พ.ศ.2539 ได้ตั้งหมู่บ้านเกาะแก้วศรีสุข แยกจากบ้านจอมแก้ว ในปัจจุบันตำบลเกาะมะนาวมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน