วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม)ศพด. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑/๕๙/๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๕/๐๐๗ จำนวน ๒ รายการ (การคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายทางแยกหนองนายอู-ตลุกไซ หมู่ 5 (ซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายโนนแปะ-ปากจาบ 11 (ซ่อมแซมทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง /โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง /โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 7996 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง