วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดทำแผนงที่ภาษี (ระยะที่ 4 งานเชื่อมต่อ LTXGIS กับ LTAX 3000 และ ผ.ท.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
โครงการลงลูกรับประเภทอย่างดีถนนสายโนนแปะ-ปากจาบ หมู่ 4 บ้านโนนแปะ
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการลงลูกรับประเภทอย่างดีถนนสายโนนแปะ-ปากจาบ หมู่ 4 บ้านโนนแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ-โกรกหินปูน หมู่ 6
16  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโปร่งพัฒนา หมู่ 6
16  ม.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวคุ้มโกรกผักหวาน หมู่ 2
15  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโปร่งพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ-โกรกหินปูน หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง