วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองนายอู-คลองน้อย บ้านหนองนายอู หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้านโนนแปะ บ้านโนนแปะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในหมู่บ้านเกาะไทรงาม บ้านเกาะไทรงาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภ.ด.ส.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจอมแก้ว-หนองนายอู หน้าที่ทำการ อบต.เกาะมะนาว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบหมู่บ้านป่ารวก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย/โครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVIC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ /โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIC-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง