วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม(แก้ว)และน้ำแข็ง โครงการ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีของไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำอบน้ำหอมและอุปกรณ์เล่นเกมส์ โครงการ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีของไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและใบประกาศพร้องกรอบโครงการ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีของไทย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการ ?สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีของไทย? ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงขยายเสียงพร้อมเวทีกลางโครงการ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีของไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จัดทำป้ายโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
25  มี.ค. 2562
ซื้อ(น้ำดื่ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะมะนาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อไม้กรวดทางมะพร้าว จำนวน ๑ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง สนามฟุตบอล สนามวอลเล่ย์บอล ราคาเหมาจ่าย ๓ วัน วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด เกาะมะนาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง