วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
ซื้อยางนอก 215/70/15 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ/กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานขับรถกู้ชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) ราย นายนิวัช เป้ดทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) ราย นายวินัย ผ่านอ้น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสาธารณะสุข) ราย นางมาลินี กลิ่นศรีสุข ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ราย นางลำจวน ปัดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ราย นายประทีป ครูเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง) ราย นางสาวชลธิชา ดูสันเทียะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองคลัง) ราย นายจำรัส เพชรดี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง