วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองคลัง) รายนางสาวชลธิชา ดูสันเทียะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (สำนักปลัด) รายนายประทีป ครูเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) รายนางลำจวน ปัดภัย ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองช่าง) รายวินัย ผ่านอ้น ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองช่าง) รายนายโสพล ก้อนเพชร ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองช่าง) รายนายชัยนิมิตร แจ้งสูงเนิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อิวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยปูคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะไทรงาม-โปร่งพัฒนา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง