วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 416/61/008 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 39-001 สายหนองนายอูจากแยกถนนปะโค-โคกรัง-บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองนายอู ตำบลเกาะมะนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงเวทีห้องประชุม อบต.เกาะมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(สำนักปลัด) ราย นางสาวชนนิกานต์ พัวพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโกรกงิ้ว-หนองตะครอง บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกโกรกผักหวาน-หนองสะแก บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคลองโกรกจาน จำนวน 2 จุด บ้านโนนแปะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง/โครงการงฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลเกาะมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง/โครงการงฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลเกาะมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง