วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจอมแก้ว-โนนแปะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะมะนาว โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสสายโกรกหินปูน-หนองตะไก้ บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางโคกแดง-โกรกผักหวาน บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายป่ารวก-หนองข่อย บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเช้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนรอบที่สาธารณะ(ทีสาธารณะโคกแดง) บ้านป่่ารวก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนไร่เกาะ-โคกแดง บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกงิ้ว-หนองตะครอง บ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกหินปูน-คันฉูเก่า บ้านป่ารวก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางเข้าคุ้มโกรกผักหวาน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง