วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2561
ยกร่องพูนดินถนนสายที่สาธารณะ หมู่ 8
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองบง-บ้านเกาะไทรงาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซ่อมแซมถนนสายเกาะไทรงาม-โปร่งพัฒนา(ท่าตาเห่) หมู่ 8
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมสายตลุไซ-คลองละหลอด หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสาย รพช.-หนองไผ่ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายทีึ่สาธารณะ-ห้าแยกเกาไทรงาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายโคกแดง-โกรกผักหวาน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสาสยโนนแปะ-ปากจาบ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายหลังสถานีอนามัยจอมแก้ว-ท่าตะโก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนแปะ-หนองผักบุ้ง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง