วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7996 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายหินกอง-กระชัด บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายที่สาธารณะ-ห้าแยกเกาะไทรงาม บ้านเกาะไทรงาม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าตะโก-หนองมันเทศ บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายกระชัด-เขาดิน บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปูคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมใจ บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยเสริมวัสดุที่ผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโนนแปะ-จอมแก้ว บ้านโนนแปะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนสายโกรกหินปูน-หนองตะไก้ บ้านโปร่งพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง