วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม โรงเรียจอมแก้ววิทยา (โครงการเยียวยาเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ศพด.วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว โครงการเยียวยาเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเปิดทางน้ำเข้าเหมืองและน้ำสาธารณะ บ้านจอมแก้ว หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เกาะมะนาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
เช่าเครื่องจักรกล(รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดเปิดทางน้ำ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก บ้านจอมแก้ว หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420/58/009-010 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการ /โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ?ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวัน/โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง