องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
  การคมนาคม
 

          การคมนาคมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาวกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง                        ระยะทางประมาณ    ๙    กิโลเมตร

            การคมนาคมกับองค์การบริหารส่วนตำบล – หมู่บ้าน  เป็นถนนลูกรัง
  - ถนนคอนกรีด 24
แห่ง
 
  - ถนนลาดยาง 11
แห่ง
 
  - ถนนลูกรัง 33
แห่ง
 
  - ถนนดิน 8
แห่ง
 
 
  การโทรคมนาคม
 

          ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขภายในตำบล  ต้องเดินทางไปใช้ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์           เป็นระยะทางประมาณ   ๙  กิโลเมตร

-   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11
แห่ง
 
-   หอกระจายข่าว จำนวน 2
แห่ง
 
-   เสียงตามสาย จำนวน 7
แห่ง
 
-   โทรศัพท์บ้าน  จำนวน 11
แห่ง
 
-   ศาลาประชาคม จำนวน 5
แห่ง
 
 
  การไฟฟ้า
 

          เขตตำบลเกาะมะนาว  มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก  คือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

 
  ระบบประปา
 

เขตตำบลเกาะมะนาว   มีหมู่บ้านที่มีระบบประปาใช้อยู่    ๘  หมู่บ้าน  ดังนี้

ลำดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ระบบประปา
 
1.
บ้านแกาะมะนาว
1
ผิวดิน
 
2.
บ้านป่ารวก
2
ผิวดิน,บาดาล (กรมทรัพย์)
 
3.
บ้านจอมแก้ว
3
ผิวดิน
 
4.
บ้านโนนแปะ
4
ต่อจากหมู่ที่ ๓
 
5.
บ้านหนองนายอู
5
ผิวน้ำ (สภาตำบลฯ)
 
 
6.
บ้านโปร่งพัฒนา
6
ผิวดิน,บาดาล (กรมทรัพย์)
 
 
7.
บ้านเกาะแก้วศรีสุข
7
ต่อจากหมู่ที่ ๓
 
 
8.
บ้านแกาะไทรงาม
8
ต่อจากหมู่ที่ ๑
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาต
  - ลำห้วย จำนวน 4 สาย  
  - บึง , หนอง จำนวน - แห่ง  
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 11 แห่ง  
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 34 แห่ง  
- บ่อโยก จำนวน 15 แห่ง  
- ประปาบาดาล จำนวน 6 แห่ง  
- สระน้ำ จำนวน 18 แห่ง  
  - คลองน้ำ จำนวน 12 แห่ง  
 
  ข้อมูลอื่น  ๆ
 

-     ป่าไม้                                                       ๓๕๐         ไร่

 

-     ที่ดินสาธารณประโยชน์       เนื้อที่         ๑,๙๕๐       ไร่