องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาพทางสังคม
 
 
สภาพทางสังคม
 
 

การศึกษา

              ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล            เกาะมะนาว    จำนวน  ๑  แห่ง   โรงเรียนประถมศึกษา   ๑  โรงเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส     ๑   โรงเรียน                      ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    ๑   แห่ง
   
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะมะนาว
 
ปี 2553
ปี 2554
 
 
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
 
 
35
36
71
34
37
76
 
 
         - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลเกาะมะนาว
  ๑.  นางกมลทิพย์         อิงสระน้อย ตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   
  ๒. นางสาวนกแก้ว งามสันเทียะ ตำแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

   
  ๓. นางนงนุช เช็ดขุนทด ตำแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

   
  ๔. นางสาวนริน จำปานิล ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
 
 

       - โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน  ๑  แห่ง   คือ   โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
หมายเหตุ
 
 
ชาย
หญิง
 
 
อนุบาล 1
2
14
12
   
 
อนุบาล 2
8
5
13
   
 
ป.1
13
2
15
   
 
ป.2
6
5
11
   
 
ป.3
13
4
17
   
 
ป.4
6
6
12
   
 
ป.5
7
9
16
   
 
ป.6
4
4
8
   
 
รวม
48
48
108
 
 

(ที่มา :   โรงเรียนจอมแก้ววิทยา  ข้อมูล   ณ   วันที่  ๑๙   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔)

 
         - โรงเรียนขยายโอกาส               จำนวน    ๑   แห่ง   คือ   โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
หมายเหตุ
 
 
ชาย
หญิง
 
  อนุบาล 1
13
11
23
   
  อนุบาล 2
13
15
28
   
  ป.1
11
19
30
   
  ป.2
15
15
30
   
  ป.3
17
11
28
   
  ป.4
5
9
14
   
  ป.5
14
16
30
   
  ป.6
12
12
24
   
  ม.1
18
17
35
   
  ม.2
15
13
28
   
  ม.3
22
18
40
   
 
รวม
155
155
310
 
 

(ที่มา :   โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔)

 
 
         - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ /วารสารประจำตำบล     ๑     แห่ง
 
  สถาบันและองค์การศาสนา
  วัด               จำนวน        4     แห่ง
  ๑. วัดเกาะมะนาว บ้านเกาะมะนาว      หมู่ที่ 1  
  ๒. วัดป่ารวก บ้านป่ารวก           หมู่ที่ 2  
  ๓. วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์       บ้านโนนแปะ         หมู่ที่ 4  
  ๔. วัดโปร่งพัฒนา บ้านโปร่งพัฒนา       หมู่ที่ 6  
 
 
  สำนักสงฆ์          จำนวน            ๑      แห่ง
 

1. สำนักสงฆ์ถ้ำประทุน       บ้านป่ารวก  คุ้มโกรกผักหวาน   หมู่ที่ 2

 
 

โบสถ์                     จำนวน          ๒       แห่ง

 
  การสาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน    ๑      แห่ง
 
 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

มี อปพร. ประจำตำบล                         ๕๐      นาย

  ตำรวจอาสาประจำหมู่บ้านๆละ         ๑๕      นาย