องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 

อาชีพ

 

          ประชากรส่วนมากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว  ประกอบอาชีพการเกษตร           เป็นรายได้หลัก  ส่วนมาก ปลูกข้าว   ปลูกพริก   ทำไร่ข้าวโพด   อ้อย  มันสำปะหลัง    ฯลฯ

 
 
 
 
 

- รับจ้างทั่วไป   หลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวราษฎร์จะออกไปทำงานยังต่างจังหวัดเพื่อรับจ้าง ส่วนมากเป็นการใช้แรงงาน

  - การค้าขาย  เป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก  ขายของเบ็ดเตล็ด
 

- การปศุสัตว์   ประชากรบางส่วนเลี้ยง  กระบือ  โค  สุกร  เป็ด  ไก่  ฯลฯ ไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค   และก็ขายเป็นรายได้ของครอบครัว

 
     
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 

-     ธนาคารกองทุนหมู่บ้าน                  ๘        แห่ง

 

-     ปั้มน้ำมัน                                          -        แห่ง

 

-     โรงสี                                               ๒       แห่ง

 

-     ร้านค้า                                            ๓๔      แห่ง